MAÑUWÌÍN- Cordel Torcido

ubert

 

Por Hubert Matiúwáa

 

ubert

Xilografía de Alec Dempster

 

IDO NÌKHA XÁXA NÁ GÙ’WÁ MBI’I

I

Wajiúú mbi’i

nixtáa bìyú tsí àjmà idxùù,

naríguiì ñawúun ixè

nayaxì ná ngrigùún ìjiàn ló’,

nitháán xì’ñáa ló’:

—Màxàxná bìyú

màtsù iduu ajngáa ló’—,

nìrù’tiìn ixè na naríguiì xkuè,

xkua’nii nigí’dùùn rindaa rí nixná tsínúu numbaa,

mbá ñawúun ixè

niráka ná tsùdùù xàbò nikìì Xòwè,

nànguá ni’guun xàbò mundi riyà’

ido iya mi’xúu nigrá’an inuu júbà’, 

nithaxì mijnanè matha ná nà’wàn iya

xàbò xuajian ló’ ansdo mbi’i xúgè’.

 

Por Hubert Matiúwáa

ubert

Xilografía de A

 

 

Xilografía de Alec Dempster

 

IDO NÌKHA XÁXA NÁ GÙ’WÁ MBI’I

I

Wajiúú mbi’i

nixtáa bìyú tsí àjmà idxùù,

naríguiì ñawúun ixè

nayaxì ná ngrigùún ìjiàn ló’,

nitháán xì’ñáa ló’:

—Màxàxná bìyú

màtsù iduu ajngáa ló’—,

nìrù’tiìn ixè na naríguiì xkuè,

xkua’nii nigí’dùùn rindaa rí nixná tsínúu numbaa,

mbá ñawúun ixè

niráka ná tsùdùù xàbò nikìì Xòwè,

nànguá ni’guun xàbò mundi riyà’

ido iya mi’xúu nigrá’an inuu júbà’, 

nithaxì mijnanè matha ná nà’wàn iya

xàbò xuajian ló’ ansdo mbi’i xúgè’.

 

 

XÁXA EN LA CASA DEL TIEMPO

 

I

 

Hace tiempo

vivió el águila de dos cabezas,

acechaba desde un árbol nuestra carne,

los abuelos dijeron:

— Con este animal en los cielos,

no amanecerá nuestra lengua —,

lo cortaron

y desataron el diluvio del tiempo,

una rama cayó sobre Xòwè[1]  

no lograron desenterrarlo,

de él brotó la orina que formó los ríos

que dan de beber al pueblo.

 

II

 

Nixnúú ru’wa ween,

nìgìkà júbà,

tsínu ajngáa ló’

nìkhà rayámbà a’wó ne inuu gíñá,

—Ru’wa mà’dìì ìjiàn ló’,

màxíyàà ló’ bìyú idóo matangaà

atsú mi’tsú iduu gòn’

rí tikuun mbro’on —, ni’tháán dxáma Xáxa,

ni’niì xtíñuù gàjmà xná,

niwatruguà e’ne bìyú,

nìkà ji’yáà ná xáñá,

ikín ndi’yoò ná numuu nawijii wàjen ina ló’,

nìxù’dáa itsò iduu bìyú,

idó nimída nè

nigí’dúun nixma nimii numbaa.

 

II

 

Azotó la tempestad, 

se derrumbaron los cerros

y a nuestra lengua la ahogaba el viento,

— La lluvia enterrará a nuestros hijos,

mataré al águila en la vuelta

de tres ojos de noche—, dijo Xáxa[2]

se disfrazó de plumas

y se dejó atrapar; 

el ave lo llevó al nido,

donde conoció el tiempo de todas las muertes,

enterró el hueso en el ojo de la bestia

y desató el movimiento de la tierra.

 

III

 

Nàwà’aàn khamí

najrámuù ajngáa ló’

rígà inuu numbaa.

Ná inuu pátsí ná juwa’ gixàà nigatáà Xáxa,

jú’uùn xnúu bìyú nigatáà,

—Nixíyà ló’ àdèe Àkùùn, 

nè´nè mà’txí ló’ mbi’i tsiama rá—, ni’thúùn buanuu.

Nìgìwaàn i’di awún rùdá ló’ numuu ajngáa,

xó má buanuu nenè tsakúún rí maxámbà rígàn ló’.

 

 

III

 

A nuestra lengua

le temblaba el cuerpo

y se mojaba de miedo.

Del peñasco de los diablos

descendió Xáxa vestido con la piel del águila,

— Matamos al hijo de Àkùùn[3],

rompimos la matriz del tiempo—, dijo.

Nuestra lengua sangró

y se rezó en silencio.

 

 

IV

 

Ne’ne jína ríga,

nijúgaa iduu àkhà’,

nindátigà iduu ajngáa ló’,

xùkú tsí na’phò xuwi

nìduu rí ngamí inuu numbaa.

—Ma’gá ná gí’ iduu mbi’i,

ná xtáà Àkhùùn tsí nambità’a iñuu,

ma’gá ndà’à rí mà’nè mbàà àkuìin,

ikajngó magajiin ìjiàn ló’ ansdo xó

 à’wàán tsí timiin ná mikhuíí—, ni’thán Xáxa.

Nirígu ajngóo inuu buanuu,

nitaxè mijnanè agu wakhà’.

—Xí nidxa’nú ná go’óo àkhùùn,

maxá tarmbá’thàa idaa’,

ka maguaná’ awún nè —, niwa’thán e’ne xàbò nikìì I’tsúùn.

 

 

IV

 

Llegó la noche

y cerró el ojo del día,

se confundió la lengua,

los animales que comen carne

sembraron el caos,

—Iré a la puerta del tiempo,

pediré perdón

al del colmillo dorado

para que nuestros hijos se multipliquen

 como las estrellas—, dijo Xáxa.

Su palabra fue cera

y cayó derritiendo la tarde.

—Como último consejo,

no abras los ojos

o te aprisionarán en la eternidad —, le dijo I’tsúùn[4].

 

 

V

 

Nidxawuùn a’wóo matha

gajmáa a’wúun ìndìí ná xtuun ñawúun,

támíñuù, xó itsí

ri gíwàn’ tikuapho matha nè’nè mina’ akuiin,

ído nidxawuùn mbá ajmúú rí ngíná

nigíwane ná xòxtòo,

nirmá’toò iduu,

ndi’yoò mixtí timiin à’wàán ná xtóo itsí,

nambitá’íin xó rawuun ajuàn’,

ndi’yo rí nagadí i’di

inuu xtátsin mbro’on ná mikhuíí,

ndi’yo àbò’ tsí na’ñànjgu numbaa,

Niwa’thààn e’ne Àkhùùn:

—Maguanà’ matiawáan go’wó’ numu rí nitarmbá’thaa idaa’—,

ansdo mbi’i xúgè’

Xáxa nañawuùn mikhuíí.

 

 

Escuchó barrancas desbordarse,

tigres hambrientos sobre su cuerpo,

nada lo inmutó,

fue agua entre las rocas,

se inundó su oído

de la música triste,

desmoronó su silencio

y abrió los ojos,

vio estrellas desangrarse,

brillantes como el filo de las navajas,   

vio el universo expandirse en cobijas de la noche,

a serpiertes inguir pelotas de agua.

El del colmillo dorado le dijo:

—Serás guardián de la casa del tiempo—,

desde entonces,

Xáxa cuida de nuestros cielos.

 

 

VI

 

Nìwatse inuu numbaa,

niráka agu ná xoxtoò júbà’, 

ajngáa ló’ nìxpì’thá mina’,

niyáxiì ne indìí,

niyáxiì ne gàá’,

nìtà’à ne xoxtuùn wájen,

nitháán buanuu:

—Nda’yóo xó màgàjàà xuajian ló’, 

mà’nè gúkú ñawúun khamí xoxtoò

xó ixè ná niríwiì bìyú àphà—.

—Rígè’ ñajún xtóo’,

inuu ne magí’ma

tsínuu mbi’yuu Xáxa—,

ni’tháán àñà’.

Xkua’nii nìgè’è go’wóo numbaa

xkua’nii nitháán buanuu rí nìgì’duùn jùmù xuajian ló’.

 

 

VI

 

Aclaró el día,

la luz cayó como cuchillo sobre la tierra,

nuestra lengua se repartió,

la guardó el acelote, 

la guardó el armadillo,

y se encuevó en los muertos,

los abuelos dijeron:

—Necesitamos

 que crezca nuestro pueblo

y tenga brazos

como el árbol del águila —.

—Ésta es mi piel

 y sobre ella

cicatrizará la historia de Xáxa—,

dijo el venado.

Nació la primera casa del mundo,

la memoria de Mañuwiíìn.   

 

[1] Abuelo llamado Tlacuache.

[2] Joven guerrero de nombre Xáxa.

[3] Deidad ordenadora del mundo. 

[4] Abuelo llamado mantis.

Compartir

Otras cosas que podrían interesarte